CARBIDE PILOT PUNCHES

Shank type Material Tip
shape
Shank diameter
tolerance
Standard Lapping TiCN coating
Carbide standard punches

V30(HIP) R Dm5 WSTA□ L-WSTA□ H-WSTA□
D A-WSTA□ AL-WSTA□ AH-WSTA□
Taper Dm5 WTPA□ L-WTPA□ H-WTPA□
D A-WTPA□ AL-WTPA□ AH-WTPA□
Carbide punches with key grooves

V30(HIP) R Dm5 WKSTA□ Alteration SC  
D A-WKSTA□
D B-WKSTA□
Taper Dm5 WKTPA□
D A-WKTPA□
D B-WKTPA□
Carbide straight punches

V30(HIP) R - WSTC L-WSTC H-WSTC
Taper - WTTC L-WTTC H-WTTC
Carbide straight punches with key grooves

V30(HIP) R - WKSTC Alteration SC  
Taper - WKTTC
Carbide punches for fixing to stripper plate


V30(HIP) R Dm5 WSPTP L-WSPTP H-WSPTP
D A-WSPTP AL-WSPTP AH-WSPTP
Taper Dm5 WTPTP L-WTPTP H-WTPTP
D A-WTPTP AL-WTPTP AH-WTPTP
Sharp
angle
Dm5 WAPTP L-WAPTP H-WAPTP
D A-WAPTP AL-WAPTP AH-WAPTP
Carbide straight punches for fixing to stripper plate


V30(HIP) R - WSPT L-WSPT H-WSPT
Taper - WTPT L-WTPT H-WTPT
Sharp
angle
- WAPT L-WAPT H-WAPT
Carbide punches for fixing to stripper plates, tip R and taper combined type,
minus head tolerance
V30(HIP) R
&
Taper
Dm5 WSPTPF L-WSPTPF H-WSPTPF
Carbide straight punches for fixing to stripper plates Tip R and taper combined type,
minus head tolerance
V30(HIP) R
&
Taper
- WSPTF L-WSPTF H-WSPTF
Movable carbide punches


V30(HIP) R Dg6 WSUPT L-WSUPT H-WSUPT
D A-WSUPT AL-WSUPT AH-WSUPT
Taper Dg6 WTUPT L-WTUPT H-WTUPT
D A-WTUPT AL-WTUPT AH-WTUPT
Sharp
angle
Dg6 WUPT L-WUPT H-WUPT
D A-WUPT AL-WUPT AH-WUPT

■Shank diameter tolerance Dm5

D Tolerance(Units: mm)
1.6 +0.006
+0.002
2.0
2.5
3
4 +0.009
+0.004
5
6
8 +0.012
+0.006
10
13 +0.015
+0.007
16

■Shank diameter tolerance Dg6

D Tolerance(Units: mm)
1.6 -0.002
-0.008
2.0
2.5
3
4 -0.004
-0.012
5
6
8 -0.005
-0.014
10
13 -0.006
-0.017
16

TOP